Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen van IDV vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van IDV zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van IDV een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft IDV het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na onvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door IDV is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

Artikel 3 Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 4 Verslaggeving

IDV kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoord bevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden.Wanneer opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

Artikel 5 Begroting

5.1 IDV maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht,waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.

5.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door IDV gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.

5.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro-memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

5.4 De begroting kan door IDV worden gewijzigd wanneer en voorzover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.

5.5 Opdrachtgever zal de begroting van IDV binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan IDV retourneren.

5.6 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door IDV worden verricht vóórdat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal IDV gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.

6.2 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte.

6.3 IDV kan zonder toestemming van de opdrachtgever alle prijsverhogingen van derden, zoals wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen, materialen, onderdelen transport, assurantiepremies, alsmede fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en overige van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen die na de offerte bekend zijn geworden, aan opdrachtgever doorberekenen.

6.4 Kosten van de door opdrachtgever gewenste aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Uitvoering en levering

7.1 IDV zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen.

7.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door IDV dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

7.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar IDV is gevestigd.

7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

Artikel 8 Tijdsplanning

8.1 De door IDV te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door IDV is geaccepteerd.

8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2, zal IDV niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden,welke buiten de macht van IDV liggen.

Artikel 9 Reclame

9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren.

9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren.

9.3 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 zijn geschied, behoeven niet meer door IDV in behandeling te worden genomen.

Artikel 10 Opschorting

IDV is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ingeval opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens IDV, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 20.5.

Artikel 11 Meerdere opdrachten voor hetzelfde project

Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerp of marketing communicatie adviesbureaus wenst te verstrekken, dient hij IDV hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander(e) ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt.

Artikel 12 Juistheid van gegevens

IDV mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Artikel 13 Productiebegeleiding

13.1IDV zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.

13.2 IDV zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen- gekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. IDV kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voorzover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

13.3 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient IDV de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

13.4 Ook indien werkzaamheden van IDV inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 14 Mediacontracten

Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van IDV. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via IDV.

Artikel 15 Auteursrecht etc.

15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berusten bij IDV.

15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde sub 15.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

15.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld sub 15.1 van IDV rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan IDV verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Indien voornoemd gebruik plaatsvindt voordat de betalingstermijn verstreken is, behoudt IDV de in artikel 15.1 genoemde rechten en vindt de in artikel 15.2 genoemde overgang pas plaats na volledige en tijdige betaling van het door IDV gevorderde.

15.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van IDV aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDV. IDV zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld om op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

Artikel 16 Originaliteit

IDV staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht, kan beschikken.

Artikel 17 Naamsvermelding

17.1 IDV is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

17.2 Indien IDV dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool (c), respectievelijk (r), onder vermelding van de naam van IDV en het jaar van eerste openbaarmaking c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

Artikel 18 Promotioneel gebruik

IDV zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

Artikel 19 Opzegging/Beëindiging overeenkomst

19.1 Ingeval opdrachtgever te kort komt in de nakoming van zijn verbintenis, is IDV indien reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, bevoegd de overeenkomst te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden. Alle vorderingen als dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van IDVS schadevergoeding – inclusief de door IDV verwachtte winstverderving – te vorderen en zullen door de opdrachtgever terstond worden voldaan.

19.2 In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kan IDV de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek – en in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van opdrachtgever. IDV zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

19.3 Ingeval uitvoering van de overeenkomst of overdracht door een aan IDV toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is heeft IDV de mogelijkheid om de opdracht terug te geven waarbij zij recht zal hebben op de kosten die zij tot het moment van de overmacht m.b.t. de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt.

Artikel 20 Betaling

20.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

20.2 Zodra en zolang opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is hij – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling van IDVvereist is – de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met een boetepercentage van 2% vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

20.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door IDV ter invordering van het verschuldigde worden gemaakt komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht redelijk te zijn en worden in ieder geval bepaald op het verschuldigde krachtens het declaratietarief van de Orde van Advocaten, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de werkelijke kosten te voldoen indien deze hoger zijn dan het krachtens voornoemd tarief verschuldigde.

20.4 Betalingen dienen te geschieden op de door IDV geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening, c.q. girorekening.

20.5 IDV is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

20.6 Ingeval projecten/ opdrachten meer dan 3 maanden duren, houdt IDV zich het recht voor, de opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen (deelfactuur).

Artikel 21 Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens IDV zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van IDV (zoals werktekeningen, artwork etc.) voorzover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 22 Aansprakelijkheid/schadebeperking

22.1 Opdrachtgever vrijwaart IDVvoor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van IDV, behalve in geval er sprake is van een voor IDV ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.

22.2 In ieder geval zal IDV nimmer aansprakelijk zijn noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal het bedrag van de door IDV te vergoeden schade nimmer hoger zijn dan het bedrag dat voor die werkzaamheden is overeengekomen en/of aan opdrachtgever voor die werkzaamheden in rekening is gebracht.

22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en zal hij IDV ten zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen, alles in het kader van de opdracht, vrijwaren.

Artikel 23 Geheimhouding

IDV is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 24 Overdracht

24.1 De rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten en deze daarop van toepassing zijnde voorwaarden kunnen niet worden overgedragen aan derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

24.2 In afwijking van het vorige lid heeft IDV het recht om zonder toestemming van opdrachtgever haar vorderingen op de opdrachtgever voortvloeiend uit de overeenkomst ter zekerheid over te dragen of te cederen aan derden.

Artikel 25 Toepasselijk recht/competentie

25.1 Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen IDV en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar IDV is gevestigd.

© 2021